Technická zpráva k části Dk

(výpočet prvků krovu)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003
1) Identifikační údaje stavby
Název stavby : Energetická sanace bytového domu v Jihlavě
Charakter stavby : Rekonstrukce
Místo stavby : Telečská 28, Jihlava, č.parc. 3532
Region stavby : Vysočina
Rok pův.výstavby : 1936
Investor : Stanek family
Projektant : Provádí : Lukáš Staněk, tel. 603 915 716
Stupeň PD : Pro stavební povolení
Dodavatel stavby : bude vybrán
2) Základní údaje
2.1) Údaje o výstavbě
Z hlediska využití objektu bude původně částečně využívaný objekt (pouze 1-2.NP) přestavěn na plné využití, tzn. využití suterénu a půdy.
Budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací včetně přípojek ing.sítí. Bude provedeno kompletní zateplení objektu a výměna výplní otvorů. Nevyhovující stávající krov bude nahrazen novým. Bude provedena úprava terénu na přilehajícím pozemku se zřízením odstavné plochy pro dva automobily na vjezdu z ulice Sv. Čecha. Bude odstraněna stávající dožívající zeleň a vysazena nová.
2.2) Výchozí podklady
  ▪ Požadavky investora a uživatele stavby, které vyplynuly z jednání při zpracování projektu.
  ▪ Stávající archivní dokumentace.
  ▪ Dokumentace provedená při pořízení balkonu a garáže.
  ▪ Dokumentace ze zaměření stávajícího stavu.
  ▪ Snímky z katastrální mapy.
  ▪ Zpracovaná fotodokumentace.
2.3) Klimatické podmínky
  ▪ Výpočtová teplota vnějšího vzduchu Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová venkovní teplota Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová relativní vlhkost vnějšího vzduchu jie = 84%
  ▪ Výpočtový parciální tlak vodní páry Pe = 139 Pa
  ▪ Průměrná venkovní teplota přes otopné období To = 3,5°C
  ▪ Délka otopného období 257 dní
  ▪ Vnější teplota, při které se zahajuje vytápění Tv = 13°C
  ▪ Nadmořská výška lokality 516 m n.m.
2.4) Základní rozměry
Velikost parcely :    313 m2
Zastavěná plocha :    152 m2
Obestavěný prostor :    1806 m3
3) Původní krov
Původní krov navržený jako stojatá stolice se středními vaznicemi bez vrcholové vaznice je nad daným půdorysem poměrně komplikovaný a především ve vnitřní části je veliké množství prvků.
Provedl jsem zaměření tvaru stávajícího krovu a všech jednotlivých prvků, dále jsem provedl výkresovou dokumentaci tohoto stávajícího stavu, která sloužila jako podklad pro další výpočty a výkresy.

Rozměry stávajících prvku:
Vaznice - 120x150 mm
Krokev - 95-100x110-120 mm
Sloupek - 120x150 mm
Vzpěry - 120x150 mm
Pásky - 100x120 mm
Kleštiny - 40x150 mm

Pro posouzení stávající krokve bylo ve výpočtu uvažováno se sníženou třídou pevnosti SII.
4) Nový krov
4.1) Zastřešení obecně
Celý krov bude řešen jako kombinace šikmé a ploché části. Plochou část na vnitřní straně si vyžádalo nutné zjednodušení konstrukce v těchto místech z provozních důvodů. Bylo nutné odstranit velké množství prvků, které neumožňovali plnohodnotné využití půdního prostoru. Pro toto řešení také hovoří myšlenka lepšího prosvětlení prostoru denním světlem okny umístěnými v otevřeném hřebeni.
4.2) Šikmá část zastřešení
Výpočtem nových prvků krovu byly stanoveny všechny rozměry. Nové krokve v šikmé části střechy budou působit jako spojité nosníky podepřené pozednicí, střední a vrcholovou vaznicí. Tuhost bude zajištěna dolními kleštinami a vzpěrami v plných vazbách a horními kleštinami spojujícími plochou a šikmou část střechy. Tuhost v rovině střešního pláště zaručí dvojité bednění provedené ve skladbě střechy. Ve vrcholu bude umístěna ještě jedna vrcholová vaznice, která bude níž a mezi obě vaznice bude možné zabudovat zmíněná okna. Rozepření obou vaznic zaručí krátké sloupky v místech podepření hlavními nosnými sloupy.
Sklon šikmé části je cca 25°.
4.3) Plochá část zastřešení
Různá vzdálenost linie hřebenu od pozední zdi a snaha o jednotný sklon ploché části střechy vyústila v různou výšku pozednice a potažmo tedy i pozední zdi. Ztužující věnec tedy bude mírně výškově odskákaný a jeho působení musí zaručit prostorová výztuž. Krokve ploché části byli nadimenzovány stejně jako pro část šikmou a působí jako prosté nosníky podepřené na jedné straně pozednicí a na druhé straně dolní vrcholovou vaznicí.
Sklon ploché části je cca 3°.
4.4) Postup výpočtu
Pro výpočet zatížení byl použit postup popsaný v příslušném eurokódu pro zatížení sněhem a větrem. Dle navrhované skladby bylo spočítáno zatížení vlastní tíhou.

Na výpočet byla použita norma ČSN P ENV 1995-1-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí.

Nejprve byla posouzena stávající krokev, zda vyhoví na nové zatížení. Po zjištění, že nevyhoví ani na jeden mezní stav byla navržena a posouzena nová z materiálu SI. Potom byly nadimenzovány ostatní prvky již jako nové konstrukce. Jistá nepřesnost může být do výpočtu vnesena neznámou tuhostí spojů jednotlivých prvků, která byla odhadnuta. Zjednodušenou metodou, která neuvažuje prostorové spolupůsobení prvků (např. dvojité bednění spojující jednotlivé krokve) byly spočítány vnitřní síly. Dále byly jednotlivé prvky posouzeny na příslušné namáhaní případně kombinaci namáhání. A také byl posouzen limitní průhyb jednotlivých prvků.
4.5) Výsledek výpočtu
Jako výsledek výpočtu byly stanoveny rozměry nových prvků :

Krokev - 120x160 mm
Střední vaznice - 160x180 mm
Sloupek pod st.vaz. - 160x160 mm
Pásek pod st.vaz. - 120x140 mm
Vrcholová vaz. horní - 120x160 mm
Vrcholová vaz. dolní - 160x180 mm
Sloupek horní - 120x120 mm
Sloupek dolní - 160x160 mm
Pásky - 120x140 mm
Kleštiny (bez výp.) - 50x160 mm

2.12. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
skripta: J. Studnička, M. Holický – skripta OCELOVÉ KONSTRUKCE 20 – Zatížení staveb
skripta: P. Kuklík, A. Kuklíková – skripta DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 10 – Příklady navrhování
norma: ČSN P ENV 1995-1-1 – Navrhování dřevěných konstrukcí

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
Feat 2000

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Feat 2000, který poskytuje firma SMARTsoft s.r.o./


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka