VÝPOČET POTŘEBY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ
A OHŘEV TUV BUDOVY
(Stručné výsledky)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

KPS-15
Výpočet

     podle ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN ISO 13789 a STN 730540

 

       Energie 2002

 

 

       Název úlohy:      Bytový dům v Jihlavě                                                                                                                                  

       Zpracovatel:       Lukáš Staněk                                                                                                                                         

       Zakázka:             Diplomová práce                                                                                                                                      

       Datum:                18.11.2003

 

 

     KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

 

       Počet zón v objektu:                               1

       Typ výpočtu potřeby tepla:                     měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)

 

       Okrajové podmínky výpočtu :

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        Sever         Jih               Východ        Západ           Horizont

       1. měsíc             31           -2,5 C              50,0            119,0          65,0              65,0              79,0

       2. měsíc             28           -1,2 C              83,0            202,0          115,0            115,0            151,0

       3. měsíc             31           2,4 C               122,0          245,0          169,0            169,0            259,0

       4. měsíc             30           6,7 C               158,0          292,0          238,0            238,0            407,0

       5. měsíc             31           11,7 C             209,0          217,0          302,0            302,0            540,0

       6. měsíc             30           15,0 C             216,0          288,0          295,0            295,0            533,0

       7. měsíc             31           16,5 C             223,0          320,0          320,0            320,0            576,0

       8. měsíc             31           15,8 C             184,0          317,0          277,0            277,0            486,0

       9. měsíc             30           12,5 C             126,0          274,0          194,0            194,0            328,0

       10. měsíc           31           7,8 C               86,0            220,0          126,0            126,0            205,0

       11. měsíc           30           2,4 C               50,0            130,0          68,0              68,0              97,0

       12. měsíc           31           -1,0 C              36,0            86,0            47,0              47,0              58,0

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        SV               SZ               JV                 JZ

       1. měsíc             31           -2,5 C              50,0            50,0            97,0              97,0

       2. měsíc             28           -1,2 C              86,0            86,0            169,0            169,0

       3. měsíc             31           2,4 C               130,0          130,0          216,0            216,0

       4. měsíc             30           6,7 C               184,0          184,0          277,0            277,0

       5. měsíc             31           11,7 C             245,0          245,0          324,0            324,0

       6. měsíc             30           15,0 C             252,0          252,0          302,0            302,0

       7. měsíc             31           16,5 C             263,0          263,0          335,0            335,0

       8. měsíc             31           15,8 C             216,0          216,0          313,0            313,0

       9. měsíc             30           12,5 C             144,0          144,0          245,0            245,0

       10. měsíc           31           7,8 C               90,0            90,0            184,0            184,0

       11. měsíc           30           2,4 C               50,0            50,0            104,0            104,0

       12. měsíc           31           -1,0 C              36,0            36,0            72,0              72,0

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :

 

     VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :

 

       Název zóny:                                           Celý objekt                                                                                                                                           

       Vnitřní teplota:                                       20,0 C

       Účinnost otopné soustavy:                98,0 %

       Teplo na přípravu TUV:                       6124,0 MJ (za měsíc)

       Zpětně získané teplo:                          0,0 MJ (za měsíc)

 

       Měrná tepelná ztráta větráním Hv:                                        115,122 W/K

       Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld:          213,161 W/K

       Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls:                      29,267 W/K

       Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu:                  14,955 W/K

       Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw:                                ---

       Měrná ztráta větranými stěnami H,vw:                                 ---

       Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti:                   ---

       Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dHt:          ---

       Výsledná měrná ztráta H:                                                   372,505 W/K

 

       Měsíc     Ql [MJ]                Qi [MJ]          Qs [MJ]        Qg [MJ]          Eta [-]          Qh [MJ]             Q [MJ]

       1             22448,650         3749,760     1489,223     5238,982       1,000          17209,910       23810,120

       2             19104,690         3386,880     2654,073     6040,953       1,000          13065,660       19581,280

       3             17559,830         3749,760     3886,801     7636,561       0,998          9940,103         16391,940

       4             12841,590         3628,800     5493,152     9121,952       0,968          4011,392         10342,240

       5             8281,058           3749,760     6951,301     10701,060     0,737          394,586            6651,618

       6             4827,667           3628,800     6772,135     10400,940     0,463          15,587              6264,885

       7             3492,012           3749,760     7349,163     11098,920     0,315          1,078                6250,080

       8             4190,415           3749,760     6395,952     10145,710     0,412          6,798                6255,916

       9             7241,500           3628,800     4535,689     8164,489       0,812          612,179            6873,652

       10           12172,160         3749,760     3019,897     6769,657       0,991          5463,422         11823,900

       11           16993,390         3628,800     1609,623     5238,423       1,000          11756,390       18245,290

       12           20952,070         3749,760     1087,298     4837,058       1,000          16115,230       22693,090

                   

       Vysvětlivky:        Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky,

                                 Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků,

                                 Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla).

                   

       Potřeba tepla na vytápění za rok Qh:                               78592,330 MJ

       Celk. potřeba energie na vytápění za rok Q:                  155184,000 MJ

 

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT :

 

     Rozložení měrných tepelných ztrát

                   

       Zóna       Položka                                                               Měrná ztráta [W/K]           Procento [%]

                   

       1             Celková měrná ztráta H:                                           372,505                         100,0 %

                   

       z toho:        Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv:                     115,122                         30,9 %

                           Ustálená propustnost zeminou Ls:                   29,267                           7,9 %

                           Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu:      14,955                           4,0 %

                           Propustnost tepelnými mosty Ld,tb:                  60,140                           16,1 %

                           Propustnost plošnými kcemi Ld,c:                     153,021                         41,1 %

                   

                               Skladba 03... :                                                      49,585                             13,3 %

                               Skladba 08... :                                                      19,401                             5,2 %

                               1.NP_V... :                                                             8,640                               2,3 %

                               2.NP_V... :                                                             8,640                               2,3 %

                               Skladba 09... :                                                      7,674                               2,1 %

                               Zbylé méně významné konstrukce:                     59,082                             15,9 %

                   

                           Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dH:     ---                                    0,0 %

 

 

     Měrná ztráta objektu, součinitel prostupu a parametry podle starších předpisů

                   

       Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc:                      372,505 W/K

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                                                             1806,3 m3

       Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):                                0,21 W/m3K

       Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):                        15,2 kWh/m3,a

       Součet měrných tepelných ztrát prostupem jednotlivých zón Ht:                              257,383 W/K

       Plocha obalových konstrukcí budovy:                                                                            703,3 m2

       Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:                                   0,37 W/m2K

 

       Poznámka:           Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc

                                 působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.

                                

 

     Potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Měsíc     Ql [GJ]                 Qi [GJ]          Qs [GJ]         Qg [GJ]           Eta [-]          Qh [GJ]             Q [GJ]

       1             22,449                3,750            1,489            5,239              1,000          17,210              23,810

       2             19,105                3,387            2,654            6,041              1,000          13,066              19,581

       3             17,560                3,750            3,887            7,637              0,998          9,940                16,392

       4             12,842                3,629            5,493            9,122              0,968          4,011                10,342

       5             8,281                  3,750            6,951            10,701            0,737          0,395                6,652

       6             4,828                  3,629            6,772            10,401            0,463          0,016                6,265

       7             3,492                  3,750            7,349            11,099            0,315          0,001                6,250

       8             4,190                  3,750            6,396            10,146            0,412          0,007                6,256

       9             7,242                  3,629            4,536            8,164              0,812          0,612                6,874

       10           12,172                3,750            3,020            6,770              0,991          5,463                11,824

       11           16,993                3,629            1,610            5,238              1,000          11,756              18,245

       12           20,952                3,750            1,087            4,837              1,000          16,115              22,693

                   

       Vysvětlivky:        Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky,

                                 Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků,

                                 Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla).

                   

      

       Potřeba energie  na vytápění za rok Qh:                         78,592 GJ                          21,831 MWh

       Celk. potřeba tepla za rok Q:                                              155,184 GJ                       43,107 MWh

 

       Vysvětlivky:        Potřeba energie na vytápění Qh nezahrnuje vliv účinnosti otopné soustavy, tepla na ohřev TUV

                                 a zpětně získaného tepla.

                                 Všechny tyto další vlivy zahrnuje celková potřeba tepla Q (tj. celkový příkon tepla).

 

       Poznámka:           Potřeba energie na vytápění Qh a celková potřeba tepla Q platí pro budovy

                                 s automatickou dynamickou regulací otopného systému. Jen u takových budov lze do energetické

                                 bilance započítat vnitřní a vnější tepelné zisky.

                                 Pokud je otopný systém budovy bez regulace, je potřeba energie na vytápění Qh totožná s potřebou

                                 tepla na pokrytí tepelné ztráty Ql.

      

      

     Měrná potřeba tepla podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Celk. potřeba tepla budovy:                                                     43107 kWh

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                     1806,3 m3

 

       Měrná potřeba tepla budovy Ev:                                            23,9 kWh/m3,a

 

STOP, Energie 2002

 

 

     Měrná potřeba energie na vytápění podle ČSN EN 832 (2000)

                   

       Celk. potřeba energie na vytápění budovy:                           21831 kWh

 

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                     1806,3 m3

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ev:              12,09 kWh/m3,a

 

       Vytápěný objem budovy stanovený z vnitřních rozměrů:     1058,0 m3

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ev:              20,63 kWh/m3,a

 

 

       Vytápěná plocha budovy z vnějších rozměrů:                       435,0 m2

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ea                  50,17 kWh/m2.a

 

       Vytápěná plocha budovy z vnitřních rozměrů:                       362,0 m2

       Měrná potřeba energie na vytápění budovy Ea                  60,30 kWh/m2.a

 

                             

5.9. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak – Stavební fyzika 20 ( Stavební tepelná technika )

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
ENERGIE 2002

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program ENERGIE 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka