VÝPOČET SPOTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOV
podle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb.

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

KPS-17
Výpočet

     a podle ČSN EN 832, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN ISO 13789 a ČSN 730540

 

       Energie 2002

 

 

       Název úlohy:      Bytový dům v Jihlavě                                                                                                                                 

       Zpracovatel:       Lukáš Staněk                                                                                                                                         

       Zakázka:             Diplomová práce                                                                                                                                       

       Datum:                18.11.2003

 

 

     KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

 

       Počet zón v objektu:                               1

       Typ výpočtu potřeby tepla:                     podle Vyhlášky č. 291/2001 Sb. (sezónní)

 

       Okrajové podmínky výpočtu :

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        Sever         Jih               Východ        Západ           Horizont

       sezóna                242        3,8 C               277,3          1501,2       760,4            760,4            1236,1

 

       Název                  Počet     Teplota             Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2]

       období                dnů        exteriéru        SV               SZ               JV                 JZ

       sezóna                242        3,8 C               373,1          373,1          1254,0         1254,0

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :

 

     VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :

 

       Název zóny:                                           Celý objekt                                                                                                                                           

       Vnitřní teplota:                                       20,0 C

 

       Měrná tepelná ztráta větráním Hv:                                        115,122 W/K

       Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld:          223,483 W/K

       Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls:                      29,267 W/K

       Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu:                  14,955 W/K

       Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw:                                ---

       Měrná ztráta větranými stěnami H,vw:                                 ---

       Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti:                   ---

       Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dHt:          ---

       Výsledná měrná ztráta H:                                                   382,827 W/K

 

       Solární zisk okny Qs,w:                                                          18480,500 MJ

       Solární zisk zimními zahradami Qs,s:                                 ---

       Solární zisk Trombeho stěnami Qs,tw:                               ---

       Solární zisk větranými stěnami Qs,vw:                                ---

       Solární zisk prvky s trasparentní izolací Qs,ti:                    ---

       Celkový solární zisk Qs:                                                      18480,500 MJ

 

       Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty Ql:                           129672,100 MJ

       Vnitřní tepelné zisky Qi:                                                          29272,320 MJ

       Solární tepelné zisky Qs:                                                       18480,500 MJ

       Celkové tepelné zisky Qg:                                                      47752,820 MJ

       Stupeň využitelnosti tep. zisků Eta:                                      0,900

       Potřeba tepla na vytápění Qh:                                            86694,580 MJ

                         (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení)

       Potřeba tepla na vytápění Qh:                                            129672,100 MJ

                         (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení)

 

 

 

     PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT :

 

     Rozložení měrných tepelných ztrát

                   

       Zóna       Položka                                                               Měrná ztráta [W/K]           Procento [%]

                   

       1             Celková měrná ztráta H:                                           382,827                         100,0 %

                   

       z toho:        Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv:                     115,122                         30,1 %

                           Ustálená propustnost zeminou Ls:                   29,267                           7,6 %

                           Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu:      14,955                           3,9 %

                           Propustnost tepelnými mosty Ld,tb:                  60,140                           15,7 %

                           Propustnost plošnými kcemi Ld,c:                     163,343                         42,7 %

                   

                               Skladba 03... :                                                      49,585                             13,0 %

                               Skladba 08... :                                                      19,401                             5,1 %

                               1.NP_V... :                                                             9,936                               2,6 %

                               2.NP_V... :                                                             9,936                               2,6 %

                               3NP_V_střešní... :                                                8,611                               2,2 %

                               Zbylé méně významné konstrukce:                     65,874                             17,2 %

                   

                           Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dH:     ---                                    0,0 %

 

 

     Měrná ztráta objektu, součinitel prostupu a parametry podle starších předpisů

                   

       Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc:                      382,827 W/K

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                                                             1806,3 m3

       Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):                                0,21 W/m3K

       Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):                        15,6 kWh/m3,a

       Součet měrných tepelných ztrát prostupem jednotlivých zón Ht:                              267,705 W/K

       Plocha obalových konstrukcí budovy:                                                                            703,3 m2

       Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:                                   0,38 W/m2K

 

       Poznámka:           Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc

                                 působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.

                                

 

     Výsledná spotřeba tepelné energie za otopné období dle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb.

                   

       Spotřeba tepelné energie pro vytápění Ev:                           129,672 GJ                   36,020 MWh

       Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Evz:                               29,272 GJ                     8,131 MWh

       Tepelný zisk ze slunečního záření Ezs:                                 18,481 GJ                     5,133 MWh

       Využitelnost tepelných zisků:                                                   0,900

       Výsledná spotřeba tepla pro vytápění Er:                              86,695 GJ                     24,082 MWh

                         (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení)

       Výsledná spotřeba tepla pro vytápění Er:                              129,672 GJ                   36,020 MWh

                         (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení)

 

 

     Měrná spotřeba tepla podle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb.

                   

       Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:                     1806,3 m3

                   

                                                                                                             budova s regulací           bez regulace

       Vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla e,v:                13,3 kWh/m3a             19,9 kWh/m3a

 

       Vysvětlivky:        Budova s regulací označuje objekt s automatickou dynamickou regulací vytápěcího zařízení.

                                 Jen u takových budov je možné dle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. počítat s vlivem tepelných zisků.

 

       Poznámka:           Objem budovy byl stanoven za předpokladu, že zadaný vzduchový objem činí 80% z obestavěného

                                 objemu vytápěných zón objektu, jak požaduje Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb.

 

      

      

     Stupeň energetické náročnosti podle ČSN 730540 (2002)

                   

       Požadovaná měrná potřeba tepla na vytápění ev,N:           30,8 kWh/m3,a

                   

                                                                                                             budova s regulací           bez regulace

       Stupeň energetické náročnosti SEN:                                 43 %                               65 %

 

 

 

       STOP, Energie 2002

 

5.9. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak – Stavební fyzika 20 ( Stavební tepelná technika )

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
ENERGIE 2002

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program ENERGIE 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka