SOUHRNNÁ
průvodní a technická zpráva

(změna využití objektu-stavební část)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1) Identifikační údaje stavby
Název stavby : Energetická sanace bytového domu v Jihlavě
Charakter stavby : Rekonstrukce
Místo stavby : Telečská 28, Jihlava, č.parc. 3532
Region stavby : Vysočina
Rok pův.výstavby : 1936
Investor : Stanek family
Projektant : Provádí : Lukáš Staněk, tel. 603 915 716
Stupeň PD : Pro stavební povolení
Dodavatel stavby : bude vybrán
2) Základní údaje
2.1) Údaje o výstavbě
Z hlediska využití objektu bude původně částečně využívaný objekt (pouze 1-2.NP) přestavěn na plné využití, tzn. využití suterénu a půdy. Budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací včetně přípojek ing.sítí. Bude provedeno kompletní zateplení objektu a výměna výplní otvorů. Nevyhovující stávající krov bude nahrazen novým. Bude provedena úprava terénu na přilehajícím pozemku se zřízením odstavné plochy pro dva automobily na vjezdu z ulice Sv. Čecha. Bude odstraněna stávající dožívající zeleň a vysazena nová.
2.2) Výchozí podklady
  ▪ Požadavky investora a uživatele stavby, které vyplynuly z jednání při zpracování projektu.
  ▪ Stávající archivní dokumentace.
  ▪ Dokumentace provedená při pořízení balkonu a garáže.
  ▪ Dokumentace ze zaměření stávajícího stavu.
  ▪ Snímky z katastrální mapy.
  ▪ Zpracovaná fotodokumentace.
2.3) Klimatické podmínky
  ▪ Výpočtová teplota vnějšího vzduchu Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová venkovní teplota Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová relativní vlhkost vnějšího vzduchu jie = 84%
  ▪ Výpočtový parciální tlak vodní páry Pe = 139 Pa
  ▪ Průměrná venkovní teplota přes otopné období To = 3,5°C
  ▪ Délka otopného období 257 dní
  ▪ Vnější teplota, při které se zahajuje vytápění Tv = 13°C
  ▪ Nadmořská výška lokality 516 m n.m.
2.4) Základní rozměry
Velikost parcely :    313 m2
Zastavěná plocha :    152 m2
Obestavěný prostor :    1806 m3
3) Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a investice
Po dobu výstavby nebude v bezprostředním okolí probíhat žádná jiná stavební činnost, která by stavbu ovlivnila.
4) Termíny zahájení a dokončení stavby
Předpokládaný termín zahájení stavby : 04/2004
Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2004
Celková doba výstavby : 06 měsíců
5) Předpokládaný náklad stavby
2,1 mil. Kč

B) SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1) Způsob a zdroje financování stavby
Stavba bude financována z finančních prostředků investora.
2) Souhrnná technická zpráva
2.1) Charakteristika území stavby-situace
Stavba bude probíhat na nepravidelném pozemku nedaleko od historického centra Jihlavy, ale již mimo veškeré zóny památkové ochrany. V blízkosti se nachází bloky obytných domů a sám objekt je součástí řadové zástavby, přičemž tvoří rohové spojení dvou sbíhajících se bloků. Výšková konfigurace terénu je ve směru ulice Telečská přibližně vodorovná a ve směru ulice Sv.Čecha ubíhá do kopce s převýšením cca 4%.
2.2) Dotčená ochranná pásma
Výstavbou nebudou dotčena žádná ochranná pásma či chráněná území.
2.3) Požadavky na odstranění staveb
Na pozemku nebude nutno odstranit žádnou stavbu.
2.4) Požadavky na kácení zeleně
Bude pokácena stávající dožívající zeleň. Konkrétně jedna ringle v jihovýchodním koutu přilehlého pozemku, dvě jabloně a jedna hruška na severovýchodní a východní straně objektu. Na jihovýchodní straně bude vysazen nový ovocný strom, dále pak kolem celého nového plotu nízké jehličnaté stromky.
2.5) Požadavky na zábor ZPF
Stavba nevyžaduje žádný zábor ZPF.
2.6) Požadavky na zábor lesní půdy
Stavba nevyžaduje žádný zábor LPF.
2.7) Urbanistické a architektonické řešení stavby
Objekt tvoří dominantu na poměrně komplikované, ale ne příliš frekventované křižovatce ulic Telečská, Svatopluka Čecha, Pod příkopem a U dvora.
Jako rohový dům tvoří spojnici dvou bloků řadové městské zástavby. Má dvakrát zalomené průčelí s nejdelší stranou orientovanou téměř přesně na východ. Výškově navazuje na sousední domy, přičemž střecha s mírným sklonem končí níže než střechy okolní. Pravidelný rastr oken, začínající na SV straně a pokračující přes celou východní fasádu je narušen vstupními dveřmi a okny osvětlujícími schodiště. Z uliční strany přilehá k domu po obvodě 5 metrů pozemku, kde jsou čtyři vzrostlé ovocné stromy, které brání průchodu světla především do bytu v prvním nadzemním podlaží. Ze strany druhé je malý dvůr nepravidelného tvaru.
Nově navržené úpravy výrazně nemění architektonickou tvář domu, počítají se zachováním tvaru,umístění i velikostí oken na fasádě a nejsou navrženy ani žádné velké objemové změny. Z uličního pohledu tedy nedojde k podstatným změnám vzhledu. Změna tvaru krovu a střechy se více projeví z dvorní strany, kde bude nutné z hlediska možnosti využití podkroví provést větší úpravy. Částečně bude změněna konfigurace přiléhajícího terénu, tak aby mohlo být zaručeno parkovaní vozidel na pozemku. Nové barevné pojednání bude souviset se změnou střešní krytiny, novými omítkami stěn a výměnou výplní otvorů. Celkový architektonický výraz domu by, ani po poměrně výrazných úpravách týkajících se jeho užívání, neměl být změněn.
2.8) Dispoziční řešení
Jak již bylo řečeno, bude nově využit celý objekt včetně dříve nevyužitého suterénního a půdního prostoru. Místo stávající garáže a části sklepních prostor je navržen pronajímatelný prostor s malým skladem, přístupný rampou z ulice Telečská. Rampa bude o větším sklonu než původní z důvodu nedostatečné světlé výšky ve stávající garáži. Přes sklad je možné se dostat na chodbu, kde bude vybudováno pro případné nájemníky WC s malým umyvadlem. Z chodby je dále přístupná malá dílna pro obyvatele domu a sklepy, které nebudou vytápěny. Pod schodištěm bude přepažena malá technická místnost a původní dveře na dvůr posunuty pro možný přístup.
Vytápěný suterén bude od nevytápěného schodiště oddělen dveřmi před malými vyrovnávacími schůdky na vstupní podestu. Ze vstupní podesty je přístupné i hlavní schodiště sloužící pro vertikální komunikaci a přístup k jednotlivým bytům a zároveň jako hlavní požární úniková cesta.
Dispozice ve stávajících bytech v 1-2. nadzemním podlaží byla upravena pro potřeby moderní čtyřčlenné rodiny. Za vstupem do bytu bude na konci chodby umístěn záchod, jako samostatná alternativa k záchodu v koupelně. Chodba bude rozšířena ubouráním spýže a stávající toalety, čímž vznikne malý halový prostor osvětlený třemi úzkými okny orientovanými na západ. Hala bude zároveň sloužit jako komunikační centrum mezi všemi místnostmi bytu. Tvar stávající koupelny bude upraven pouze minimálně ubouráním části příčky a dostavěním nové. V nové koupelně bude umístěna za polopříčkou rohová vana, dále sprchový kout a toaleta ve formě geberit (zabudovaná do zdi). Umyvadlo bude umístěno ihned u vstupu do koupelny.
Jako hlavní prostor bytu bude sloužit multifunkční místnost spojující v sobě kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Linka kuchyně, umístěná v zadní části místnosti pro výhodnost vedení instalací, bude spojena s malým barovým pultem. Kulatý jídelní stůl má své pravé místo v tupém koutu místnosti, kde bude dostatečně osvětlen. V místnosti budou jako záložní zdroj vytápění a také zdroj pohody umístěna krbová kamna napojená na stávající komínový průduch. Dále bude z chodby přístupná ložnice rodičů a šatna se zabudovaným nábytkem, ze které budou přístupné dva malé pokoje.
Pro podkrovní byt bude nutné provést kompletní výměnu stávajícího krovu, z důvodu statické neúnosnosti a dále důvodů provozních. Stávající dveře na půdu umístěné nesmyslně na posledním stupni schodiště budou odstraněny a bude vytvořena malá podesta odkud se bude vstupovat do technické místnosti a zároveň do bytu. Za vstupem bude opět spojovací hala s dveřmi do koupelny, multifunkční místnosti, ložnice a pokoje. Krov bude upraven tak, aby bylo možné co nejlépe využít daný půdorys pro účely bytu a zároveň byla dodržena jeho statika.
2.9) Napojení stavby na inženýrské sítě
  ▪ Kanalizace
V dané lokalitě se nachází oddílný kanalizační systém a proto i projekt počítá s rozdělením kanalizace na splaškovou a dešťovou. Stávající přepadová jímka bude zasypána a rozvody zrušeny. Budou provedeny nové plastové včetně příslušných přípojek. Splašková kanalizace se bude skládat ze tří svislých odpadních potrubí, která budou svedena svodním potrubím a dále pak kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace v ulici Telečská.
Dešťová kanalizace bude mít rovněž tři odpadní potrubí, dvě svádějící vodu ze šikmé části střechy a jedno z ploché. Svodné potrubí a dále pak přípojka bude napojena taktéž v ulici Telečská. Obě svodná potrubí budou mít společnou revizní šachtu umístěnou ve skladu v suterénu.

  ▪ Vodovod
Projekt počítá s napojením na veřejný vodovodní řad ve stávajícím místě. Zda bude použita stávající přípojka nebo zbudována nová se rozhodne po ohledání na místě a zkouškou kapacity.
V případě budované nové přípojky zůstane napojení na řad z ulice Svatopluka Čecha, provede se chráničkou ve zdivu a ihned za zdí suterénu bude umístěna v podlaze vodoměrná šachta s hlavním domovním vodoměrem a uzávěrem. Ještě v šachtě, za hlavním vodoměrem bude napojeno požární potrubí osazené vlastním vodoměrem.

  ▪ Plynovod
Stávající rozvody plynu včetně plynové přípojky budou zrušeny a odstraněny. Napojení na NTL plynovodní řad bude zaslepeno.

  ▪ Vytápění
Je navrženo jako centrální pro celý objekt.
Ve snaze o nízko-energetický standart ve smyslu potřeby energie bylo zapotřebí využít energii v odpadním vzduchu. Proto bylo pro jeho využití navrženo centrální tepelné čerpadlo vzduch – voda, kterému daný vzduch odsávaný ze všech místností, kromě schodiště, slouží jako nízkopotenciální zdroj energie. Z důvodu jeho malého množství bude navíc přisáván ještě vzduch z exteriéru. TČ bude ohřívat vodu v integrovaném zásobníku, která bude sloužit zároveň jako TUV a zároveň jako topná voda pro nízkoteplotní otopnou soustavu. V případě nedostatku energie v zásobníku, budou připraveny pro dohřev vody dvě elektrické topné vložky. Jedna umístěná nad výměníkem tepelného čerpadla (pro topnou vodu) a jedna nad výměníkem otopné soustavy (pro dohřívání TUV). Navržena je klasická teplovodní nízkoteplotní soustava s radiátory. Vždy v hlavní místnosti bytu budou umístěna krbová kamna, sloužící jako záložní zdroj energie při výpadku elektrického proudu nebo případně jen jako zdroj pohodového sálání. Celá soustava bude regulována pomocí čidel teplot, vlhkosti případně koncentrace CO2. Ve stávajícím komínu budou vyvložkovány používané průduchy.

  ▪ Vzduchotechnika
Přívod vzduchu bude do jednotlivých místností zaručen pomocí štěrbinového přisávání LUNOS, které je navrženo na maximální násobnost výměny vzduchu 0,8h-1. Vzduch bude odsáván z prostoru nad kuchyňskou linkou, dále pak z koupelny a WC. Možnost proudění vzduchu mezi místnostmi zaručí dveře s větracími mřížkami, případně bez prahu. V podhledu v hale bude vedeno sběrné bytové potrubí, které bude pak napojeno na svislé hlavní potrubí probíhající celým domem až k tepelnému čerpadlu. Zde bude ze vzduchu teplo jímáno.
Byla předpokládána proměnná násobnost vzduchu během otopného období v rozsahu 0,3-0,8 h-1 a navrženo TČ na nejnepříznivější kombinaci poměru vnitřního teplého a vnějšího chladného vzduchu.

  ▪ Elektrorozvody
Stávající elektrická přípojka bude přezkoušena na nově navrhovaný provoz a bude zkontrolován její stav. Je navržen samostatný jistič na společné prostory domu, a samostatný jistič na který bude napojeno tepelné čerpadlo a integrovaný zásobník tepla a bude platit jiný tarif pro dodávku elektrické energie. Všechny byty budou mít své jističe s nastaveným tarifem.

  ▪ Telefonní kabely
Stávající analogové připojení bude po dohodě s provozovatelem předěláno na digitální a rozvedeno po jednotlivých bytech.

2.10) Údaje o provozu
  ▪ Dopravní řešení
Stávající příjezdová cesta z ulice Telečská bude zachována a nově upravena. Dále bude nutné provést úpravu chodníku pro příjezd na pozemek z ulice Sv. Čecha. Navrhované úpravy jinak zásadně neupravují provoz v bezprostřední blízkosti domu ani na přilehlé křižovatce.

  ▪ Zásobování objektu
Bude zajištěno stávající příjezdovou cestou z ulice Telečská s možností přístupu pomocí šikmé rampy do suterénu.

  ▪ Výpočet dopravy v klidu – počet stání
Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání není v Jihlavě pro toto území upraven zvláštní vyhláškou. Před blokem domů z ulice Telečská může být po dohodě s ostatními sousedy a magistrátem města vybudováno malé parkoviště s vyhrazenými místy. Dané řešení navíc uvažuje na vlastním pozemku umístění parkovacích stání pro 1-2 automobily obyvatelů domu.

2.11) Péče o životní prostředí
Stavební úpravy budou vyžadovat vykácení stávající dožívající zeleně, která však bude v rámci možností nahrazena nově vysazenou.
Stavba nebude produkovat nebezpečné odpady, veškerá stavební suť bude likvidována na registrovaných skládkách, případně zpracována přímo na staveništi. Stavební stroje budou účinně ochráněny proti úniku ropných produktů.
2.12) Likvidace odpadů
Při realizaci výše uvedené stavby zajistí investor u zhotovitele respektování níže uvedených zákonů a vyhlášek:

Zákon č. 171/92 Sb. o životním prostředí
 ▪ dodržovat obecně zásady ochrany životního prostředí v souladu s § 9,11,a 17 citovaného zákona
 ▪ předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí vhodným opatřením přímo u zdroje
 ▪ nezatěžovat území lidskou činností nad míru únosného zatížení
 ▪ minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí

Zákon č 125/97Sb. o odpadech
 ▪ při hospodaření s odpady se řídit ustanoveními tohoto zákona a ostatními předpisy o odpadovém hospodářství  ▪ s odpady nakládat tak, aby v důsledku činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a dalších doplňujících předpisů

V průběhu stavby budou likvidovány následující odpady a materiály specifikované dle vyhlášky č.337 - katalogu odpadů:
Materiál Kód druhu Kategorie Likvidace
Beton 17 01 01 O skládka
Cihly 17 01 02 O skládka
Keramika 17 01 03 O skládka
Asfaltové lepenky 17 03 01 N řízená skládka
železo - ocel 17 04 05 O výkupna
Kabely 17 04 08 O výkupna
Ostatní izol. materiály 17 02 06 O skládka
Stavební a demol. odpad 17 07 01 N řízená skládka
2.13) Protipožární zabezpečení stavby
Jako hlavní chráněná úniková cesta je navrženo stávající schodiště, které musí splňovat požadavky příslušné požární normy ČSN 73 0802. Bude zajištěna desetinásobná výměna vzduchu pomocí ventilátoru osazeného v nejvyšším místě schodiště na poslední mezipodestě. Všechny dveře do bytů a dveře oddělující schodiště od suterénu jsou navrženy s příslušným stupněm hořlavosti. V prostoru schodiště se nesmí nacházet žádné hořlavé materiály. Madlo zábradlí schodiště bude opatřeno protipožárním nátěrem. Schodiště není s obytnými prostory propojeno vzduchotechnickými rozvody. Všechny dveře z bytů včetně hlavních vchodových jsou navrženy ve směru úniku před případným požárem.

C) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

1) Zemní práce
1.1) Geologické podmínky
Je předpokládána třída těžitelnosti I-III. Bude-li to nutné, provede se sonda pro zjištění přesného složení zemin a jejich rozpojitelnosti. Dále je předpokládána vysoká hladina podzemní vody, což vychází z údajů stavu daného místa před prováděnou výstavbou, ale i stavu stávajících konstrukcí. Bude proveden rozbor agresivity vody o dle něho navržena opatření.
Dále bude provedeno vyhodnocení z hlediska radonového nebezpečí a případně také navržena opatření pro eliminaci jeho pronikání do objektu.
1.2) Výkopové práce
Před zahájením vlastních výkopových prací na nových přípojkách ing. sítí bude nutné kontaktovat příslušné správce jednotlivých vedení a vyžádat aktuální podklady pro jednotlivé rozvody, vyznačit je a při výkopech postupovat s maximální opatrností. Na odkrytí suterénní stěny bude použito malé rypadlo. Dočištění výkopu bude provedeno ručně. Výkop bude proveden dle úhlu vnitřního tření zeminy bez pažení. Výkopové práce uvnitř objektu budou provedeny ručně. Stávající betonové vrstvy se rozruší pomocí zbíječek případně rozrušovacích kladiv. Zemina z vnitřku objektu bude odvážena na kolečkách a nakládána na přistavený kontejner. Srovnání přilehlého pozemku bude provedeno opět malým rypadlem s přední radlicí.
Část vytěžené zeminy se použije pro zpětný zásyp výkopu a část bude odvážena na registrovanou skládku nedaleko města. Na odvoz přebytečné zeminy budou použita nákladní vozidla s odjímatelnými kontejnery. Násypy se musí zhutnit podle ČSN 73 3050 na únosnost 0,2 Mpa.
2) Základy
Stávající základy nebudou odhaleny a není uvažováno s žádným zásahem. Bude provedena ŽB patka pro nově navržený sloup.
3) Svislé konstrukce
3.1) Bourání svislých konstrukcí
Byla snaha o minimalizaci bouraných konstrukcí a především zásahů do konstrukcí nosných.
V suterénu bude nutné provést ubourání celé jedné příčné zdi, která pravděpodobně není nosná, ale přesto bude provedeno zachycení stropu. Dále pak části další příčné zdi. Vzhledem k tomu, že strop nad 1.PP je z betonové monolitické desky tl. cca 200mm není problém tyto bourací práce provést. Bude nutné provést vybourání nového dveřního otvoru v nosné zdi pro přístup do sklepů. Ten bude zajištěn a podchycen ŽB překladem. Ve vyšších podlažích bude provedeno ubourání jedné příčky v celém rozsahu a v jedné bude posunut dveřní otvor. Příčné ztužení objektu bude zajištěno ještě stávající příčkou uprostřed dispozice a také částečně nově postavenou. Ve všech podlažích nad sebou budou ubourány příčky tvořící malé místnosti pro Wc a spýž. Dveřní otvor na balkón bude posunut.
Při všech bouracích pracích je nutné důsledně dodržovat technologické postupy a dané řešení vždy zkonzultovat se statikem.
3.2) Svislé NOSNÉ konstrukce
Nosný systém bude zachován v původním stavu. Bude posouzeno suterénní zdivo na zvýšené namáhání. Z důvodu změny statického působení krovu bude nutné postavit nový sloup, který bude probíhat celým domem až do suterénu.

Po posouzení budou suterénní zdi případně zesíleny nebo vyztuženy dostupnými metodami. Nový sloup podpírající krov bude proveden ze železobetonu.
3.3) Svislé NENOSNÉ konstrukce
Z důvodů požadavků na minimální zatížení budou nově budované příčky provedeny z lehkého zdiva YTONG případně (především v podkroví) jako sádrokartonové příčky se zvukovou izolací. Ty budou provedeny buď jako jednoduché nebo s dvojitým opláštěním SDK deskami.
4) Vodorovné konstrukce
4.1) Stropy
Před zahájením veškerých stavebních úprav musí být provedena kontrola stávajícího stavu stropních trámových konstrukcí. Bude odkryto zhlaví trámů ve všech podlažích. Případně narušené zhlaví čí části trámů musí být odstraněny a provedeno podchycení pomocí ocelových profilů případně jiným způsobem. Budou-li stropní konstrukce v pořádku omezí se zásah pouze na zřízení průchodů pro vedení instalací. V případě dřevěných trámových stropů prostorem mezi trámy, v případě betonového stropu vytvořením daného otvoru. Sloupky podpírající krov budou zachyceny dle stávajícího stavu, případně pomocí ocelových profilů vložených mezi trámy stropu.
4.2) Ostatní
Pozední zeď na vnitřní straně bude opatřena novým ŽB ztužujícím věncem, do kterého bude kotvena nová pozednice. Ten bude také sloužit jako prostorové ztužení celého krovu. Nad nově vzniklou podestou bude provedena ŽB deska uložená na schodišťové zdi.
5) Vertikální komunikace
5.1) Hlavní schodiště
Jako jediná vertikální komunikace v objektu bude sloužit stávající schodiště, které je v zachovalém stavu a není potřeba do něj zasahovat.
Nosné ocelové profily sloužící jako schodnice budou opatřeny protipožárním nátěrem. Schodišťové rameno z poslední mezipodesty do úrovně půdního bytu bude upraveno tak aby všechny stupně měli stejný rozměr, což si vyžádá v místě nejvyšší podesty zvýšit tloušťku podlahy.
5.2) Pomocná a vyrovnávací schodiště
Vyrovnávací schůdky mezi terénem na vstupu do objektu a úrovní první mezipodesty budou vytvořeny pomocí ŽB krátké konzoly a jednoho samostatného betonového stupně uloženého na zhutněném štěrkovém podsypu. Snížením úrovně vstupu do suterénu bude nutné přidat 1-2 stupně ve schodišti z úrovně spodku rampy na okolní pozemek.
6) Zastřešení
Celý krov bude řešen poněkud nestandardním způsobem jako kombinace šikmé a ploché části. Plochou část na vnitřní straně si vyžádalo nutné zjednodušení konstrukce v těchto místech z provozních důvodů. Bylo nutné odstranit velké množství prvků, které neumožňovali plnohodnotné využití půdního prostoru. A dále myšlenka lepšího prosvětlení prostoru denním světlem okny umístěnými v otevřeném hřebeni.
6.1) Šikmá část zastřešení
Výpočtem nových prvků krovu byly stanoveny všechny rozměry. Nové krokve v šikmé části střechy budou působit jako spojité nosníky podepřené pozednicí, střední a vrcholovou vaznicí. Tuhost bude zajištěna dolními kleštinami a vzpěrami v plných vazbách a horními kleštinami spojujícími plochou a šikmou část střechy. Tuhost v rovině střešního pláště zaručí dvojité bednění provedené ve skladbě střechy. Ve vrcholu bude umístěna ještě jedna vrcholová vaznice, která bude níž a mezi obě vaznice bude možné zabudovat zmíněná okna. Rozepření obou vaznic zaručí krátké sloupky v místech podepření hlavními nosnými sloupy. Sklon šikmé části je cca 25°.
6.2) Plochá část zastřešení
Různá vzdálenost linie hřebenu od pozední zdi a snaha o jednotný sklon ploché části střechy vyústila v různou výšku pozednice a potažmo tedy i pozední zdi. Ztužující věnec tedy bude mírně výškově odskákaný a jeho působení musí zaručit prostorová výztuž. Krokve ploché části byli nadimenzovány stejně jako pro část šikmou a působí jako prosté nosníky podepřené na jedné straně pozednicí a na druhé straně dolní vrcholovou vaznicí. Sklon ploché části je cca 3°.
7) Výplně otvorů
7.1) Okna
Pro výměnu oken byla zvolená nová dřevěná EUROokna s celkovým součinitelem prostupu tepla cca U=1,2 (W/m2.K.).
Bude provedena výměna veškerých oken v celém domě. Tyto okna zaručí požadovanou těsnost objektu nutnou při mechanické výměně vzduchu. Členění oken bude stejné jako u stávajících, vychází z jejich rozměrů. Do střešního pláště budou usazena pro osvětlení výklopná dřevěná střešní okna. U nich je nutné dbát na kvalitní provedení z několika důvodů, především těsnost proti pronikaní dešťové vody, kvalitní napojení na parozábranu a vyvarovaní se tepelných mostů.
Veškeré montážní práce budou provedeny odbornými firmami pod dohledem investora.
7.2) Dveře
  ▪ Vnější dveře
Vnější dveře do objektu budou čtyři. Hlavní vchodové, vstupní do suterénu z rampy, dveře na dvůr a balkónové dveře ve 2.NP. Bude nutná výměna všech těchto dveří za nová s lepšími tepelně technickými parametry. Byla zvolena opět dřevěná s maximálním součinitelem prostupu tepla cca U=1,3 (W/m2.K.).

  ▪ Vnitřní dveře
Z důvodu popisovaného provozu musí být většina dveří opatřena větrací mřížkou případně být bez prahu. Proto budou stávající dveře dle jejich stavu buď nahrazeny nebo dodatečně touto mřížkou osazeny.
Konkrétní typ dveří bude upřesněn výběrem investora.
8) Izolace
8.1) Parozábrana
Ve skladbě podlahy v suterénu je navržena parozábrana Sarnavap 4000, krytá ochrannou textilií pokládaná na tepelný izolant z pěnového polystyrénu.
Ve skladbě šikmé střechy budou použity jako parozábrana asfaltové pásy např. Bitalbit S s hliníkovou vložkou natavené na dřevěné bednění pomocí roztaveného asfaltu. Pásy budou nataveny s přesahy 80-100mm.
Ve skladbě ploché části střechy je parozábrana Sarnavap 1000 umístěná zespod na nosné krokve pomocí oboustranně lepící pásky a přikryta dřevěným bedněním.
A ve svislé stěně v hřebeni krovu je parozábrana Sarnavap 2000 taktéž pod vnitřním dřevěném bedněním. Kontrolu provede příslušný dozor projektanta příp. investora.
8.2) Pojistná hydroizolace
Je použita v obou částech střechy difuzní folie Tyvek, která má u šikmé střechy funkci především v době výstavby, ale u ploché větrané části slouží pro možný odvod malého množství vniklé dešťové vody.
8.3) Hydroizolace
Předně bude provedena sanace stávajícího zdiva některou z dostupných metod. Před obnažením suterénní zdi by například mohlo být provedeno zaražení nerezových plechů do spáry mezi zdivem a základem. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdivo smíšené a není zaručena průběžná spára po celé tloušťce zdiva, bude nutné dané opatření konzultovat s odborníkem na tuto problematiku. Stejně tak bude-li prováděno podřezání nebo injektáž.
Na hydroizolaci spodní stavby budou použity asfaltové pásy například Hydrobit V pokládané s přesahy na penetrovaný povrch betonové mazaniny. Po případném zjištění tlakové vody nebo výskytu radonu budou provedena příslušná opatření týkající se vrstev hydroizolačního souvrství. Z vnější strany se hydroizolace přitaví k případným nerez plechům nebo pásu vloženému do řezané spáry a nataví na očištěný a napenetrovaný povrch zdiva.
Jako krytina šikmé střechy budou použity plechy LINDAB kotvené pomocí speciálních ocelových kontralatí. Hydroizolace ploché střechy bude provedena z asfaltových pásů natavených na dřevěné bednění. Pásy budou provedeny ve dvou vrstvách. Podkladní (např. Perbitagit) a vrchní kvalitní pás s posypem (např. Siplast PARAfor)
8.4) Tepelná izolace
Do podlahy suterénu budou použity desky z extrudovaného polystyrénu v celkové tloušťce 190mm. Budou kladeny ve 2-3vrstvách na sebe s přesahy spár. Pro zmírnění tepelného mostu a eliminaci přenosu kročejového hluku bude do krajů betonové roznášecí desky umístěn úzký dilatační pásek také z EPS.
Pro vnější izolaci suterénního zdiva budou použity desky z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 140mm. Ty se mohou k hydroizolaci přichytit speciálním lepidlem případně pouze přitížit nasypanou zeminou. Musí být zaručeno, že se mezi tepelnou izolaci a hydroizolaci nedostane zemina nebo jiné nečistoty. Jako optimální tloušťka tepelné izolace byla pro vnější zdivo v kontaktu se vzduchem navržena 160mm z EPS. Izolace bude provedena standardním kontaktním způsobem pomocí plastových rozpíracích kotev, dle certifikované skladby firmy TERRANOVA. Nutné je důkladné provedení důležitých detailů např. ostění, parapety a nadpraží oken, různé prostupy a napojení na suterénní tepelnou izolaci.
Pro izolaci šikmé střechy budou použity desky z kamenné vlny ROCKWOOL Airrock SL, dle doporučované typické skladby systému TOProck s nadkrokevními držáky. Desky budou kladeny ve dvou vrstvách 120mm na dřevěné bednění opatřené parozábranou. Pro izolace ploché části střechy budou také použity desky ROCKWOOL Airrock, ale uloženy mezi krokve ve výšce 160mm a dále nad krokve mezi pomocné latě ve výšce 60mm. Správné provedení zateplení všech částí stavby bude zkontrolováno dozorem projektanta příp. investora.
8.5) Akustická izolace
Pro dřevěné stropy v 2-3.NP bude použita kročejová izolace ETHAFOAM 20-40MM s bočními proužky pro vytvoření lehké plovoucí podlahy. Pro strop nad 1.PP je do podlahy navržena izolace ORSIL N tl.40mm také jako lehká plovoucí podlaha.
9) Rozvody a instalace technického zařízení budov
9.1) Zdravotní technika, Vytápění, Vzduchotechnika, Elektro, Telefonní sítě, internet, Zabezpečovací technika
Řeší samostatná projektová dokumentace.
10) Úpravy povrchů
10.1) Povrchy vnějších komunikací a přístupových ploch
Zpevněná odstavná plocha na části pozemku bude provedena z kamenné případně betonové dlažby do pískového podsypu. Okapový chodníček kolem objektu je navržen z velkoformátových dlaždic 500x500mm se spádem od objektu. Přístupová rampa bude vydlážděna pomocí betonové zámkové dlažby. Dlažba před vstupem do objektu bude kamenná dle výběru investora.
10.2) Omítky vnější
Na plochách zateplovacího systému, bude provedena tenkovrstvá silikátová omítka 1,5mm zrnitá, s podkladem z lepící stěrky se síťovinou cca 3MM a základové vrstvy omítky. Barva bude provedena po konzultaci s investorem.
10.3) Obklady vnější
Vstupní schodiště bude obloženo kamennou dlažbou se zdrsněným povrchem tloušťky 20mm. Dlažba na balkóně bude keramická mrazuvzdorná do cementového lože. Římsy na západní i východní straně budou obloženy dřevěnými prkny opatřenými voděodolným lakem.
10.4) Podlahy vnitřní
Podlahy v suterénu budou převážně opatřeny keramickou dlažbou-dle výběru investora. Ve sklepě a dílně zůstane betonová mazanina s kletovaným povrchem. Na schodišti bude zachována stávající dlažba.
Ve všech vyšších podlažích bude provedena lehká plovoucí podlaha ze dvou na sebe položených dřevotřískových desek o tloušťce 25mm. Jako nášlapná vrstva bude v bytech - v koupelně a WC dlažba. V hale a obýváku bude provedeno lamino případně dřevěné parkety opatřené odolným lakem. V pokojích a ložnici bude položen koberec.
10.5) Omítky vnitřní
Na vnitřní omítky ve vyšších podlažích bude použita běžná vápeno-cementová omítka. V suterénu bude nutné použít speciální sanační omítky v tloušťce 20-25mm typu dle vlhkosti naměřené ve zdivu.
10.6) Obklady vnitřní
Vnitřní obklady v koupelnách a WC budou provedeny keramické,do výšky dveří, nebude-li uvedeno jinak. Konkrétní vzor bude zvolen po výběru investora. Obklad v koupelně podkroví bude proveden z voděodolného sádrokartonu kotveného na hliníkový rošt. Mezi krokve bude použit SDK obklad kotvený do dřevěných latí, do vzniklého meziprostoru bude možné umístit rozvody elektřiny apod. Obklad falešného stropu schodiště bude proveden z protipožárního sádrokartonu ve dvou vrstvách.
10.7) Nátěry a malby
Malby na pokojích budou zhotoveny dle výběru investora pomocí tónovací barvy, D30 - düfa VOLLTON firmy PROFIDEKOR. Kovové konstrukce a prvky ve vnějším prostředí budou natřeny antikorozním nátěrem. Dřevěné prvky v interiéru budou opatřeny lazurovacím nátěrem na dřevo düfa HOLZLASUR firmy PROFIDEKOR.
10.8) Podhledy
Podhledy v 1.NP a 2.NP budou provedeny jako sádrokartonové. Budou typu D113 s rektifikovatelným ocelovým závěsem. V podkroví bude použit podhled kotvený do dřevěného roštu. Podhledy nemají protipožární funkci a netvoří samostatné PÚ, není-li řečeno jinak.
11) Truhlářské práce
Součástí dodávky stavby budou vestavěné skříně v šatnách bytů v 1-2.NP. Skříně budou provedeny na zakázku dle přesně zpracované dokumentace. Dále bude provedeno dřevěné madlo zábradlí pro vyrovnávací schody z 1.PP na vstupní mezipodestu a ukončovací zábradlí na nejvyšší podestě. Madla budou provedena z tvrdého dřeva a opatřeny speciálním nehořlavým nátěrem.
12) Klempířské práce
Klempířské práce na střeše budou provedeny z měděného plechu vždy chyceného pomocí příponky. Okapové žlaby a svody budou také z mědi nebo poplastovaného ocelového plechu. Hřebenový plech bude proveden z dílce dle nabídky výrobce krytiny LINDAB.
13) Hromosvod
Jímací vedení s jímací tyčí bude provedeno drátem FeZn profilu 8MM upevněném na hřebeni střechy pomocí svorky SS. Uzemnění bude provedeno dvěma svody na obě strany fasády pomocí zemních tyčí. Maximální přechodový odpor 15 ohmů.

D) POZNÁMKY, OBECNÉ ZÁVAZKY

1) Kvalita práce
Dodavatel je povinen provádět veškeré stavební práce v souladu s projektovou dokumentací, s platnými ČSN a EN, s ustanoveními smlouvy a na základě schváleného rozpočtu. Pracovní postupy a kvalita díla budou odpovídat normám ČSN a EN, vyjma případů, kdy objednatel nebo zmocněný zástupce (dozor investora) určí jinak. Dodavatel se zavazuje provést veškeré práce v maximální kvalitě, pokud objektivní příčiny mohou způsobit snížení kvality prací je povinen na tuto skutečnost včas upozornit.
2) Jakost materiálu a reklamace
Objednatel má právo vyžadovat výměnu (i celkovou) veškerých již použitých materiálů a vybavení, u nichž se zjistí i částečné poškození, pokud neodpovídají odsouhlaseným vzorkům nebo neodpovídají svému účelu. V takovém případě musí dodavatel na vlastní náklady provést výměnu dotyčných materiálů a zařízení a musí předělat vše, co se touto výměnou poškodí. Dodavatel předloží objednateli použité materiály ve vzorcích, příp. prospektový materiál, u všech materiálů doloží dodavatel příslušné atesty a záruky od výrobce.
3) Způsob kontroly práce a výběr materiálů
Objednatel má právo a povinnost kontrolovat průběh prací, odsouhlasovat a přebírat jednotlivé pracovní úseky zápisem do stavebního deníku. Rozsah investorského dozoru bude určen objednatelem, obecně však bude přebírat veškeré konstrukce, které budou následně zakryty dalšími pracemi, bude dohlížet na konstrukce, kde je nutno dodržovat technologické přestávky. Objednatel může stanovit odpovědného zástupce = dozor investora, musí přesně stanovit jeho pravomoce a kompetence k zastupování. Před zahájením stavby nebo v průběhu, před instalací jednotlivých materiálů bude objednatel seznámen s použitými materiály, jakostí, fyzikálními vlastnostmi, barevností, případně budou předvedeny přímo vzorky, které budou odsouhlaseny. Ty však musí odpovídat schválené cenové nabídce, jinak musí být objednatel seznámen s cenovým rozdílem a musí být tento rozdíl potvrzen.
4) Způsob stanovení ceny
Dodavatel se zavazuje stanovit cenu v rozsahu projektové dokumentace. Pro stanovení smluvních vztahů s investorem je dodavatel povinen vypracovat vlastní přesný rozpočet podle prováděcí dokumentace. V ceně musí být zohledněna cena zabudovaných materiálů ve stanovené maximální výši a předepsané jakosti. Tato cena bude konečná s vyjímkou v projektu nepředvídané komplikace na stavbě. Veškerá navýšení musí být řádně zdůvodněna a zápisem předem odsouhlasena. Pokud dojde na stavbě ke komplikacím, které bude možno řešit pouze vícepracemi oproti předpokládanému postupu, je třeba doložit soupis víceprací a navýšení materiálů formou výkazu prací a materiálů, ještě před realizací víceprací. V následujícím soupise prací je třeba řádně specifikovat cenu za materiál a cenu za montáž, příp. za dopravu, včetně uvedení jednotkové ceny.
5) Bezpečnost práce
Při veškerých stavebních pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce dle stanovení vyhlášky 324/1990 Sb.

15.12. 2003, Lukáš Staněk


POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce.


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka