Tepelné ztráty objektu,
celková tepelná charakteristika a spotřeba energie na vytápění.
OBÁLKOVÁ METODA
výpočet programem ZTRÁTY

(nový stav)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

TZB-07
Výpočet

     dle ČSN 060210, ČSN 730540, Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a STN 730540

       Ztráty 2002

 

       Název objektu : Dům v Jihlavě-obálková m

       Zpracovatel :      Lukáš Staněk

       Zakázka :            DP

       Datum :               5.12.2003

       Varianta :            1

 

       Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te :       -15.0 C

       Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :                20.0 C

       Charakteristické číslo budovy B :                             6

       Součinitel typu objektu e1 :                                      1.000

       Přirážka na urychlení zátopu p2 :                            0.000

       Počet podlaží :                                                             1

                   

       Objem vytápěných částí budovy V :                            1806.00 m3

       Obal. plocha ve styku se vzduchem Ae :                    483.00 m2

       Obal. plocha ve styku se zeminou Ag :                      198.00 m2

       Obal. plocha ve styku s jinými budovami Ab :            67.00 m2

                   

       Zadané hodnoty součinitele prostupu tepla oken neobsahují 15% přirážku na malou akumulaci.

       Vliv tepelných mostů se stanovuje přirážkou 0,1.A podle Vyhlášky č. 291/2001 Sb.

 

     ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:

       Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te :    -15.0 C

 

       Označ.        Název                Tep-         Vytápěná        Objem               Celk.             % z              Podíl

                   

       NP/č.m.    místnosti           lota             plocha           V [m3]              ztráta            celk.       Qc/(Ti-Te)

                   

                                                       Ti                Af[m2]                                     Qc [W]            Qc              [W/K]   

                   

        1/   1       Dům                     20.0             117.5           1273.8                14451        100.0%     412.90

                                                                                                                                                                                   

                   

       Součet:                                                      117.5            1273.8              14451         100.0%       412.90

 

     CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

       Suma všech tepelných ztrát Qc :                14.451 kW       100.0 %

 

       Tepelná ztráta prostupem Qp :                   9.615 kW          66.5 %

       Tepelná ztráta větráním Qv :                        4.837 kW          33.5 %   ( n = 0,5 ,čistý vnit. objem )

 

       Tep. ztráta prostupem (s vlivem přirážky 1+p1+p2+p3):                               Plocha:           Qp/m2:

                   

       S1              :                                                      0.190 kW           1.3 %                 47.0 m2         0.004 kW/m2

       S2              :                                                      0.160 kW           1.1 %                 21.1 m2         0.008 kW/m2

       S3              :                                                      1.866 kW          12.9 %               235.0 m2        0.008 kW/m2

       S5              :                                                      0.150 kW           1.0 %                 32.0 m2         0.005 kW/m2

       S6              :                                                      0.141 kW           1.0 %                 34.8 m2         0.004 kW/m2

       S7              :                                                      0.119 kW           0.8 %                 13.0 m2         0.009 kW/m2

       S8              :                                                      0.743 kW           5.1 %                118.3 m2        0.006 kW/m2

       S9              :                                                      0.283 kW           2.0 %                 35.2 m2         0.008 kW/m2

       S13             :                                                     0.612 kW           4.2 %                151.0 m2        0.004 kW/m2

       Okna            :                                                   2.453 kW          17.0 %                49.2 m2         0.050 kW/m2

       Dveře           :                                                   0.359 kW           2.5 %                  6.7 m2           0.054 kW/m2

       Vrata           :                                                     0.238 kW           1.6 %                  4.3 m2           0.055 kW/m2

       Tepelné mosty :                                             2.300 kW          15.9 %                   ---                    --- 

 

     PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:

         

       Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):       q,c =     0.25 W/m3K

         

       Měrná tepelná ztráta (pro elektrické vytápění):                                     Qv,skut =     0.32 W/m3K

       Poznámka:      Do měrné tep. ztráty Qv jsou započteny jen místnosti označené jako vytápěné.

         

       Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):      E1 =    16.80 kWh/m3,rok

 

 

     PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):

       Uvažované hodnoty :     - obestavěný objem Vb =                    1806.00 m3

                                                 - průměr. vnitřní teplota Ti =                   20.0 C

                                                 - vnější teplota Te =                                -15.0 C

                                                 - násobnost výměny n =                    0,5 1/h

                                                 - prům. výkon int. zdrojů tepla =       4 W/m2

                                                 - propustnost oken g =                      0,5

                                                 - energie slun. záření =                     200 kWh/m2,a

       Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu,

       že součástí zadání není popis orientací oken a jejich propustností.

         

       Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:                 21370 kWh/a

       Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:                               19572 kWh/a

       Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:                             0 kWh/a

       Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:                         2350 kWh/a

                   

       Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:                                      38709 kWh/a

                   

       Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   21.43 kWh/m3,rok

 

 

     MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE VYHLÁŠKY MPO č. 291/2001 Sb.

     A ČSN 730540 (2002):

       Uvažované hodnoty :     - objem vytápěných částí budovy V =            1806.00 m3

                                                 - plocha ochlazovaných konstrukcí A =         748.00 m2

                                                 - převažující prům. vnitřní teplota Ti =              20.0 C

                                                 - prům. souč. prostupu U,em =                    0.35 W/m2K

                   

       Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Evp:                          24.499 MWh/a

       Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Evv:                               23.698 MWh/a

                   

       Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Evz:                                                 10.836 MWh/a

       Tepelný zisk ze slunečního záření Ezs:                                                   5.418 MWh/a

       Využitelnost tepelných zisků:                                                                        0.9

                   

       Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:                                                 33.569 MWh/a

                         (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení)

       Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:                                                 48.198 MWh/a

                         (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení)

                   

                                                                                                             budova s regulací           bez regulace

       Vypočtená měrná potřeba tepla e,v:                                      18.6 kWh/m3a             26.7 kWh/m3a

 

 

     STUPEŇ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PODLE ČSN 730540 (2002):

       Požadovaná měrná potřeba tepla na vytápění ev,N:                          31.4 kWh/m3,a

                   

                                                                                                             budova s regulací           bez regulace

       Stupeň energetické náročnosti SEN:                                      59 %                               85 %

 

 

 

       STOP, Ztráty 2002

 

 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKů POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ

  VYHLÁŠKY MPO č. 291/2001 Sb.

 

  Název úlohy:                                                    Dům v Jihlavě-obálková m

 

  Rekapitulace vstupních dat:

  Objem vytápěných zón budovy V =               1806,0 m3

  Plocha ohraničujících konstrukcí A =          748,0 m2

 

  Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce

  je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztraty.

 

  Požadavek na nízkou spotřebu tepla při vytápění (§2, odst.4 Vyhlášky)

 

  Požadavek:

   max.měrná spotřeba tepla e,VN =             31,4 kWh/m3a

 

  Výsledky výpočtu:

   měrná spotřeba energie e,V =                    18,6 kWh/m3a

   Hodnota e,V zahrnuje i tepelné zisky - objekt má automatickou regulaci vytápění.

 

  e,V < e,VN ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

 

 

  Ztráty 2002, (c) 2002 Svoboda Software

 

 

 

  GRAF ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT DLE PODÍLU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ :


Graf ztrát   Legenda grafu

5.9. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak – Stavební fyzika 20 ( Stavební tepelná technika )

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
ZTRÁTY 2002

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program ZTRÁTY 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/






© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka