Technická zpráva k části Tzb

(výpočet prvků krovu)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003
1) Identifikační údaje stavby
Název stavby : Energetická sanace bytového domu v Jihlavě
Charakter stavby : Rekonstrukce
Místo stavby : Telečská 28, Jihlava, č.parc. 3532
Region stavby : Vysočina
Rok pův.výstavby : 1936
Investor : Stanek family
Projektant : Provádí : Lukáš Staněk, tel. 603 915 716
Stupeň PD : Pro stavební povolení
Dodavatel stavby : bude vybrán
2) Základní údaje
2.1) Údaje o výstavbě
Z hlediska využití objektu bude původně částečně využívaný objekt (pouze 1-2.NP) přestavěn na plné využití, tzn. využití suterénu a půdy.
Budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací včetně přípojek ing.sítí. Bude provedeno kompletní zateplení objektu a výměna výplní otvorů. Nevyhovující stávající krov bude nahrazen novým. Bude provedena úprava terénu na přilehajícím pozemku se zřízením odstavné plochy pro dva automobily na vjezdu z ulice Sv. Čecha. Bude odstraněna stávající dožívající zeleň a vysazena nová.
2.2) Výchozí podklady
  ▪ Požadavky investora a uživatele stavby, které vyplynuly z jednání při zpracování projektu.
  ▪ Stávající archivní dokumentace.
  ▪ Dokumentace provedená při pořízení balkonu a garáže.
  ▪ Dokumentace ze zaměření stávajícího stavu.
  ▪ Snímky z katastrální mapy.
  ▪ Zpracovaná fotodokumentace.
2.3) Klimatické podmínky
  ▪ Výpočtová teplota vnějšího vzduchu Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová venkovní teplota Te = -15 °C
  ▪ Výpočtová relativní vlhkost vnějšího vzduchu jie = 84%
  ▪ Výpočtový parciální tlak vodní páry Pe = 139 Pa
  ▪ Průměrná venkovní teplota přes otopné období To = 3,5°C
  ▪ Délka otopného období 257 dní
  ▪ Vnější teplota, při které se zahajuje vytápění Tv = 13°C
  ▪ Nadmořská výška lokality 516 m n.m.
2.4) Základní rozměry
Velikost parcely :    313 m2
Zastavěná plocha :    152 m2
Obestavěný prostor :    1806 m3
3) Kanalizace
V dané lokalitě se nachází oddílný kanalizační systém a proto i projekt počítá s rozdělením kanalizace na splaškovou a dešťovou.
Stávající přepadová jímka bude zasypána a rozvody zrušeny. Budou provedeny nové plastové včetně příslušných přípojek.
3.1) Splašková kanalizace
  ▪ Připojovací potrubí
Připojovací potrubí je plastové o světlostech odpovídajících příslušným zařizovacím předmětům, tzn. pro WC 110x2,2, pro sprchy, dřezy, automatické pračky, myčky na nádobí a umyvadla 50x1,8. Připojovací potrubí v koupelně je vedeno v drážce ve zdivu nebo v podlaze a v kuchyni je vedeno volně po stěně za kuchyňskou linkou. V suterénu jsou zařizovací předměty připojeny přes zpětnou klapku.

  ▪ Splaškové odpadní potrubí
Připojovací potrubí budou napojena na tři odpadní potrubí, která budou z plastu o světlostech 110x2,2mm. Budou větraná, vyvedená nad plochou část střechy 0,6m kryta větracími hlavicemi. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, případně v drážce ve zdivu. Čistící tvarovky budou umístěny 1m nad podlahou suterénu. Jednotlivé odpady budou opatřeny patečním kolenem před napojením na svodné potrubí.

  ▪ Svodné potrubí a přípojka
Ležaté potrubí včetně přípojky bude provedeno z PVC a vedeno z zemi v suterénu. Svodné potrubí začíná u odpadního potrubí s označením K1 a dále se na něj napojuje větev K2 a K3. WC s umyvadlem v suterénu jsou napojeny přes zpětnou klapku. Vedení je navrženo tak aby respektovalo připojovací úhly a zároveň se vyhnulo svislým nosným konstrukcím. Je navržen sklon 2%. Přípojka začíná 1m za objektem je také z PVC a je nadimenzovaná na profil 160x3,9mm.

  ▪ Revizní šachta a šachta zpětné klapky
RŠ je navržená jako společná pro dešťovou i splaškovou kanalizaci. Umístěná ve skladu suterénu. Šachtu tvoří konstrukce ze ŽB rozměru 1200x1000 a hloubky cca 1m, která je v úrovni podlahy opatřená poklopem. Uvnitř šachty jsou umístěny čistící tvarovky pro oba druhy kanalizace, tak aby byly dobře přístupné. Šachta zpětné klapky je rozměru 600x600m a hloubky cca 500mm s poklopem v úrovni podlahy, materiálově sladěném s okolní podlahou.

3.2) Dešťová kanalizace
  ▪ Dešťové odpady
Budou rovněž tři, dva svádějící vodu ze šikmé části střechy a jeden z ploché. Všechny rozměru 110x2,2mm. Provedené z mědi případně oceli s plastovým povrchem. Dešťové odpadní potrubí budou před napojením na svod opatřeny lapačem nečistot. Dešťovou vodu je dále nutné jímat ze dvora na vnitřní straně domu. Zde je navržena dvorní vpust 200x200m s gulou. Pro odvedení dešťové vody z rampy bude sloužit sběrný kanálek provedený přes celou šíři rampy a napojen na svodné potrubí. Taktéž opatřen hrubým sítem proti případným nečistotám.

  ▪ Přípojka
Je navržena v profilu 110x2,2 mm z PVC a spádu 2%.

3.3) Poznámka
Před prováděním výkopových prací musejí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě vedené pod zemí za účasti jejich majitelů. Potrubí bude uloženo do pískového lože 100mm a obsypáno štěrkopískem. Nad obsypem bude umístěna výstražná folie. V místě křížení s kabelovodem bude potrubí uloženo v ocelové chráničce.
4) Vodovod
Vodovod je ihned za vodoměrnou sestavou rozdělen na vnitřní vodovod a požární vodovod s vlastním vodoměrem. Před svislými rozvody jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí ventily. Svislé rozvody jsou umístěny v instalačních šachtách, případně drážkách ve zdivu. V každém podlaží musí být do šachty umožněn přístup. U všech zařizovacích předmětů jsou uzavírací armatury. Ležaté rozvody jsou v suterénu vedeny pod podlahou a opatřeny izolací z minerální vlny. Jako materiálu je použito plastových trub. Při kolaudaci se provede prohlídka a tlaková zkouška dle ČSN.
4.1) Vnitřní vodovod
  ▪ Připojovací potrubí
Připojovací potrubí je navrženo z Polypropylenu PPR. Je provedeno ve spádu 0,5% směrem ke stoupacímu potrubí. Potrubí je vedeno v drážce ve zdi, případně v instalační příčce. Vodovodní trubky TUV a cirkulace jsou obaleny tepelnou izolací. Vedení musí umožňovat dilataci.

  ▪ Svislé potrubí
Je navrženo z Polypropylenu PPR. Potrubí musí být izolováno a musí umožnit dilataci. Vedení je vyznačeno ve výkresech. Vede se v instalačních šachtách společně s ostatními potrubími, případně v drážce ve zdivu. Musí se dbát na to, aby byly bez větších problému vidět osazené vodoměry.

  ▪ Ležaté potrubí
Je navrženo taktéž z Polypropylenu PPR. Vedeno je pod podlahou suterénu ve speciální chráničce umístěné v rámci izolace. Pod vedením je ještě 100mm izolace, aby bylo vyloučeno možné promrznutí. Vedení musí umožňovat dilataci. Její umístění a jednotlivé prvky jsou označeny ve výkresech.

  ▪ Přípojka
V případě budované nové přípojky zůstane napojení na řad z ulice Svatopluka Čecha, provede se chráničkou ve zdivu a ihned za zdí suterénu bude umístěna v podlaze vodoměrná šachta s hlavním domovním vodoměrem a uzávěrem. Ještě v šachtě, za hlavním vodoměrem bude napojeno požární potrubí osazené vlastním vodoměrem. Jako materiál byl zvolen rozvětvený polyethylen rPE, světlosti DN 40mm. Je předepsáno provedení od uzávěru po vodoměr z jednoho kusu. Sklon je 5% směrem k síti. Krytí 1,5m pod terénem.

4.2) Požární vodovod
Rozvody jsou navrženy z PPR. Ležaté vedení je umístěné spolu s vnitřním vodovodem pod betonovou mazaninou podlahy. Svislé potrubí v drážce ve zdivu obalené vatou z minerálních vláken, případně jiným nehořlavým materiálem a opatřené nehořlavým překrytím drážky.
Navrhnut byl hydrant typu „D“ s výzbrojí. Je umístěn v suterénu na chodbě a dále pak na jednotlivých podestách schodišť, tak aby hadice při délce 30m a dostřiku 10m dosáhla na každé místo v bytě.

5) Vytápění
Je navrženo jako centrální pro celý objekt.
Ve snaze o nízko-energetický standart ve smyslu potřeby energie bylo zapotřebí využít energii v odpadním vzduchu. Proto bylo pro jeho využití navrženo centrální tepelné čerpadlo vzduch – voda, kterému daný vzduch odsávaný ze všech místností, kromě schodiště, slouží jako nízkopotenciální zdroj energie. Z důvodu jeho malého množství bude navíc přisáván ještě vzduch z exteriéru. TČ bude ohřívat vodu v integrovaném zásobníku na 500l, která bude sloužit zároveň jako TUV a zároveň jako topná voda pro nízkoteplotní otopnou soustavu. Teplotní spád je uvažován 55/45 °C. V případě nedostatku energie v zásobníku, budou připraveny pro dohřev vody dvě elektrické topné vložky. Jedna umístěná nad výměníkem tepelného čerpadla (pro topnou vodu) a jedna nad výměníkem otopné soustavy (pro dohřívání TUV). Navržena je klasická teplovodní nízkoteplotní soustava s radiátory.
V první variantě (se zásobníkem na půdě) jsou horizontální rozvody vedeny v koridoru podhledu 3.NP a částečně v pohledu 2.NP. Jsou navrženy tři svislé stoupačky umístěné do šachty nebo do koutu místnosti. A od nich napojeny jednotlivé radiátory pomocí vedení v podlaze nebo speciálními podlahovými lištami.
Ve druhé variantě je zásobník umístěn v technické místnosti v suterénu a horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem suterénu. Rozvody topné vody i rozvody TUV a cirkulace budou důkladně izolovány.

Typ otopných těles :
KORADO RADIK VKU - radiátory v místnostech
KORADO KORALUX - otopné žebříky na WC a v koupelnách
(podrobná dimenzace není součástí tohoto projektu)

Vždy v hlavní místnosti bytu budou umístěna krbová kamna, sloužící jako záložní zdroj energie při výpadku elektrického proudu nebo případně jen jako zdroj pohodového sálání.
Celá soustava bude regulována pomocí čidel teplot.
Ve stávajícím komínu budou vyvložkovány používané průduchy.
6) Vzduchotechnika
Přívod vzduchu bude do jednotlivých místností zaručen pomocí štěrbinového přisávání LUNOS, které je navrženo na maximální násobnost výměny vzduchu 0,8 h-1. Vzduch bude odsáván z prostoru nad kuchyňskou linkou, dále pak z koupelny a WC. Možnost proudění vzduchu mezi místnostmi zaručí dveře s větracími mřížkami, případně bez prahu. V podhledu v hale bude vedeno sběrné bytové potrubí, které bude pak napojeno na svislé hlavní potrubí probíhající celým domem až k tepelnému čerpadlu. Zde bude ze vzduchu teplo jímáno a funkcí tepelného čerpadla převáděno do zásobníku. Byla předpokládána proměnná násobnost vzduchu během otopného období v rozsahu 0,3-0,8 h-1 a navrženo TČ na nejnepříznivější kombinaci poměru vnitřního teplého a vnějšího chladného vzduchu. Systém LUNOS zaručí i za větrného počasí minimalizaci nechtěné infiltrace. A zároveň osazením filtrem a tlumičem hluku minimalizuje nežádané zvukové efekty. Pro každý byt bude před napojením na hlavní vertikální vedení osazen ventilátor, který bude regulován dle čidel vlhkosti, teploty případně koncentrace CO2.
Cirkulační digestoř umístěna v kuchyni bude sloužit především pro zachycení případných odérů a výměnu vzduchu zaručí systém VZT.

10.12. 2003, Lukáš StaněkPOZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce.


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka