Základní, komplexní tepelně-technické
posouzení stavebních konstrukcí programem TEPLO

(stávající stav)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

Z-07

Okrajové podmínky :

   ▪ EXTERIÉR : te = -15 C°, je = 84%
   ▪ INTERIÉR : ti = +20 C°, ji = 50%

Požadavky normy :

   Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN
   pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou qim = 20°C
POZNÁMKY:

1. Tabulka 3 odpovídá vztahu (4) /ČSN 73 0540-2 (11/2002)/ pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θm= -15 °C a pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θm = 20°C.

2. Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině.

3. Při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla, nebo elektrické energie na vytápění a při návrhu nízkoenergetických domů je vhodné dosahovat 2/3 hodnot doporučených.

4. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θsim sledované konstrukce; zahrnuje tedy vliv tepelných mostů v konstrukci obsažených (viz ČSN 73 0540-4). Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než je řád zaokrouhlení požadovaných hodnot technického požadavku.

5. Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů se stanovuje včetně vlivu rámů a tepelných mostů mezi rámy a jejich výplněmi podle ČSN EN ISO 10077-1 nebo podle EN ISO 12567-1.

6. Plnění požadavků na výplně otvorů se prokazuje návrhovými hodnotami, které se stanoví bez 15% přirážky na nízkou tepelnou setrvačnost (zohledňuje se až při výpočtu spotřeby energie).

7. Při návrhu a ověření konstrukcí je vhodné uvažovat předpokládané změny užívání v průběhu životnosti budovy.

8. U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN 832 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny.

9. Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně, sousední temperované byty a provozovny se považují za částečně vytápěné prostory a sousední občasné vytápěné byty a provozovny se považují za nevytápěné prostory podle tabulky.

10.Není-li pod výplní otvoru otopné těleso, pak se pro výplň otvoru doporučuje snížit požadovanou hodnotu UN.

11.Při provádění změn užívaných budov v zimním období (např. nástavby, vestavby, přístavby) je nutné zajistit tepelnou ochranu i dočasné ochlazování konstrukcí tak, aby nedocházelo k jejich poruchám a vadám.

Popis konstrukce Typ
konstrukce
Požadované
hodnoty UN
(W/m2.K)
Doporučené
hodnoty UN
(W/m2.K)
Součinitel
typu
konstrukce e2 (-)
Činitel
teplotní
redukce b1 (-)
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně lehká 0,24 0,16 0,80 1,25
Podlaha nad venkovním prostorem
Strop pod nevyt. půdou se střechou bez tep. izolace těžká 0,30 0,20 0,80 1,00
Podlaha a stěna s vytápěním
Stěna venkovní

Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká 0,30 0,20 1,00 1,25
těžká 0,38 0,25 1,00 1,00
Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s vyj. dle pozn.2) 0,60 0,40 0,80 0,49
Strop a stěna vnitřní z vyt. k nevytápěnému prostoru
Strop a stěna vnitřní z vyt. k částečně vyt. prostoru 0,75 0,50 0,80 0,40
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,80 0,29
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90 1,00 0,29
Strop vnitřní mezi prost. s rozdílem teplot do 5 °C vč. 2,20 1,45 0,80 0,14
Stěna vnitřní mezi prost. s rozdílem teplot do 5 °C vč. 2,70 1,80 1,00 0,14
Okno a jiná výplň otvoru podle 4.6 z vyt. prostoru
(včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/m2.K)
nová 1,80 1,20 5,50 1,15
upravená 2,00 1,35 6,00 1,15
Dveře, vrata a jiná výplň otvoru podle 4.6, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu) 3,50 2,30 6,00 0,66

Požadavky na kondenzaci vodní páry v konstrukci :

- Zkondenzovaná vodní pára nesmí ohrozit požadovanou funkci konstrukce.
- Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry musí být AKTIVNÍ (tj. množství zkondenzované vodní páry musí být menší než množství vypařené vodní páry Gk < Gv)
- Množství zkondenzované vodní páry musí být pro jednoplášťové střechy Gk < 0,1 kg/m2.rok
- Množství zkondenzované vodní páry musí být pro ostatní konstrukce Gk < 0,5 kg/m2.rok


POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (POUZE VÝSLEDKY)

Skladba 1 - stěna suterénu na styku se zeminou

stávající stav - skladba 01

 • Schéma skladby 01 (z-zemina, i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 2 - stěna suterénu

stávající stav - skladba 02

 • Schéma skladby 02 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 3 - stěna 450 mm

stávající stav - skladba 03

 • Schéma skladby 03 (e-exteriér, i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 4 - stěna 300 mm

stávající stav - skladba 04

 • Schéma skladby 04 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 5 - příčka 150 mm

stávající stav - skladba 05

 • Schéma skladby 05 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 6 - příčka 100 mm

stávající stav - skladba 06

 • Schéma skladby 06 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 7 - strop nad 2.NP

stávající stav - skladba 07

 • Schéma skladby 07 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 8 - strop nad 1.NP

stávající stav - skladba 08

 • Schéma skladby 08 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 9 - strop nad 1.PP

stávající stav - skladba 09

 • Schéma skladby 09 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 10 - podlaha na zemi 1

stávající stav - skladba 10

 • Schéma skladby 10 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>
Skladba 11 - podlaha na zemi 2

stávající stav - skladba 11

 • Schéma skladby 11 (i-interiér) -- Výsledky výpočtu zde >>

5.12. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak: skripta - Stavební fyzika 20 (Stavební tepelná technika)

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
TEPLO 2002

POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program TEPLO 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka