Tepelné ztráty objektu,
celková tepelná charakteristika a spotřeba energie na vytápění.
VÝPOČET PO MÍSTNOSTECH programem ZTRÁTY

(stávající stav)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :

Část DP - číslo přílohy :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003

Z-13
Výpočet
dle ČSN 060210, ČSN 730540, Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a STN 730540


Název objektu : Bytový dům v Jihlavě
Zpracovatel : Lukáš Staněk
Zakázka : DP
Datum : 21.10.2003
Varianta : 01


Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : -15.0 °C
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 18.7 °C
Charakteristické číslo budovy B : 6
Součinitel typu objektu e1 : 1.000
Přirážka na urychlení zátopu p2 : 0.000
Počet podlaží vytápěných : 2

Objem vytápěných částí budovy V : 985.14 m3
Obal. plocha ve styku se vzduchem Ae : 215.49 m2
Obal. plocha ve styku se zeminou Ag : 291.00 m2
Obal. plocha ve styku s jinými budovami Ab :123.28 m2
Zadané hodnoty součinitele prostupu tepla oken neobsahují 15% přirážku na malou akumulaci.
Vliv tepelných mostů se stanovuje přirážkou 0,1.A podle Vyhlášky č. 291/2001 Sb.ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:
Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : -15.0 C

Tab.01


CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Suma všech tepelných ztrát Qc :  31.400 kW      100.0 %

Tepelná ztráta prostupem Qp :  25.829 kW      82.3 %
Tepelná ztráta větráním Qv :  5.570 kW      17.7 %

Tab.02


PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:
Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): q,c = 1.00 W/m3K

Měrná tepelná ztráta (pro elektrické vytápění): Qv,skut = 1.34 W/m3K
        Do měrné tep. ztráty Qv jsou započteny jen místnosti označené jako vytápěné.

Spotřeba energie na vytápění - STN 730540, Změna 5 (1997): E1 = 69.46 kWh/m3,rok


MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE VYHLÁŠKY MPO č. 291/2001 Sb.A ČSN 730540 (2002):
Uvažované hodnoty :
        - objem vytápěných částí budovy V = 985.14 m3
        - plocha ochlazovaných konstrukcí A = 629.77 m2
        - převažující prům. vnitřní teplota Ti = 18.7 °C
        - prům. souč. prostupu Uem = 1.09 W/m2K

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem EVP: 59.302 MWh/a
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním EVV: 11.913 MWh/a
Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla EVZ: 5.911 MWh/a
Tepelný zisk ze slunečního záření EZS: 2.955 MWh/a
Využitelnost tepelných zisků: 0.9

Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er: 63.235 MWh/a
        (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení)
Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er: 71.214 MWh/a
        (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení)

budova s regulací --- budova bez regulace
Vypočtená měrná potřeba tepla e,v:        64.2 kWh/m3a       72.3 kWh/m3a


STUPEŇ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PODLE ČSN 730540 (2002):
Požadovaná měrná potřeba tepla na vytápění ev,N: 37.3 kWh/m3,a

budova s regulací --- budova bez regulace
Stupeň energetické náročnosti SEN:        172 %                   194 %


STOP, Ztráty 2002


  GRAF ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT DLE PODÍLU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ :


Graf ztrát Legenda grafu

21.11. 2003, Lukáš Staněk


POUŽITÁ LITERATURA:
F. Kulhánek, J. Tywoniak – Stavební fyzika 20 ( Stavební tepelná technika )

VÝPOČETNÍ PROGRAMY:
ZTRÁTY 2002

POZNÁMKA :

Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce. Pro veškeré výpočty bylo použito softwaru ve školních učebnách /Svoboda software - Program ZTRÁTY 2002, který poskytuje firma K-CAD s.r.o., www.KCAD.cz/


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka