Úvodní zpráva k části Z

(zmapování a zaměření stávajícího stavu)

Rekonstrukce bytového domu

(energetická sanace)

Telečská 28, číslo parcely 3532
Jihlava

Vypracoval :

Vedoucí DP :

Studijní obor :

Modul (zaměření) :

Datum zakončení :


LUKÁŠ STANĚK

ING. V.ŽĎÁRA, CSc.

C – POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ FYZIKA

12/2003
1) Identifikační údaje stavby
Název stavby : Energetická sanace bytového domu v Jihlavě
Charakter stavby : Rekonstrukce
Místo stavby : Telečská 28, Jihlava, č.parc. 3532
Region stavby : Vysočina
Rok pův.výstavby : 1936
Investor : Stanek family
Projektant : Provádí : Lukáš Staněk, tel. 603 915 716
Stupeň PD : Pro stavební povolení
Dodavatel stavby : bude vybrán
2) Výchozí podklady a dokumentace
2.1) Snímky z map
Pro základní přehled o umístění stavby a jejích vazbách na okolní zástavbu či terén byly pořízeny snímky z katastrální mapy daného území a nejbližšího okolí v měřítku 1:1000. Pro přehled o výškové konfiguraci byl pořízen snímek z vrstevnicové mapy 1:5000. Pro přehled stávajícího vedení inženýrských sítí byl ještě pořízen snímek městského generelu příslušné části. Veškeré podklady byly digitalizovány a sloužily jako podkladní mapy pro další účely.
2.2) Archivní dokumentace
Jako jeden z podkladů pro stavební část sloužila původní dokumentace z roku 1933, získaná v Okresním archivu v Jihlavě. Byly k dispozici zjednodušené půdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP–půdy včetně jednoho řezu schodištěm a pohledu na hlavní průčelí domu. Dokumentace s podrobnostmi odpovídající tehdejší době sloužila jen pro dispoziční přehled a nemohla být použita jako výchozí materiál pro návrh rekonstrukce.

Ukázka příslušných výkresů:

Půdorys suterénu      Půdorys 1 patra

  • Původní projektová dokumentace z roku 1933 - Půdorys suterénu , půdorys 1. patra

Půdorys půdy      Řez schodištěm

  • Původní projektová dokumentace z roku 1933 - Půdorys půdy, řez schodištěm
2.3) Dokumentace při přestavbě
V roce 1970 a 1975 byly provedeny úpravy na objektu. Konkrétně v roce 1970 byla v suterénu místo stávajícího sklepa vybudována garáž na jedno auto s příjezdovou rampou z ulice Telečská a v roce 1975 byla provedena dostavba balkónu v 2.NP. Při této příležitosti byla provedena opět zjednodušená PD ve formě pro SP, která však evidentně spíše vycházela z uvedených archivních materiálů než ze zaměření stávajícího stavu.

Dané úpravy spíše komplikují mnou navrhované řešení rekonstrukce. Výstavba garáže z důvodu velice nízké podchodné výšky v garáži, pro kterou uvažuji jiné využití. A přístavba balkónu nevyhnutelným tepelným mostem, který vzniká v místě napojení na fasádu objektu. Proto bude nutno provést ještě další úpravy těchto konstrukcí.
2.4) Vlastní zaměření objektu
Pro zpracovaní projektu bylo nutné provést co nejpřesnější zaměření stávajících konstrukcí a ploch objektu. V rámci mých možností jsem provedl zaměření všech podlaží, schodiště a výplní otvorů. Dominující okna v pokojích a na chodbách, která tvoří cca 90% celkové plochy okenních výplní v objektu jsem zaměřil a zakreslil podrobně pro budoucí výpočet stávajícího součinitele prostupu tepla U(W/m2.K). Asi největších nepřesností jsem se dopustil v zaměření stávajícího krovu, který je sám o sobě poměrně komplikovaný a navíc absence druhého člověka danou práci značně zkomplikovala.

Materiály stávajících konstrukcí byly z části zřejmé na první pohled, z části jsem zjistil některé informace od stávajících obyvatel a dále je možno předpokládat dle doby výstavby jejich složení.

Při některých výpočtech zůstalo pouze u odhadů, neboť zpracovat například sondy bylo v dané situaci nepřípustné.

Proto před případnou prováděnou sanací bude nezbytně nutné provést například kontrolu zhlaví stropních dřevěných trámů, vlhkost a nosnost suterénního zdiva apod.

Vzhledem k výskytu vody až ve sběrné jímce umístěné v garáži v šachtě pro opravu automobilu je možné předpokládat velmi vysokou hladinu podzemní vody. To se potvrzuje i ve značné vlhkosti stávající suterénního zdiva. Tuto skutečnost bude nutné zohlednit např. ve výpočtu bilance energie, pro ztráty tepla zeminou.

Návrh opatření vlhkostní sanace suterénu není předmětem této práce, ale je samozřejmě předpokládána pro jeho možné budoucí využití.


2.5) Fotodokumentace

Pohled jihovýchodní        Pohled východní        Pohled severovýchodní

  • Pohled jihovýchodní, pohled východní, pohled severovýchodní

Suterénní zdivo   Pohled na dvůr   Pohled na vnitřní zalomení střechy

  • Suterénní zdivo, pohled na dvůr, pohled na vnitřní zalomení střechy

Balkon        Pokojové okno        Chodbové okno

  • Balkon, pokojové okno, chodbové okno

Zalomení krovu   Schodiště   Vrchol krovu

  • Zalomení krovu, schodiště, vrchol krovu


12.09. 2003, Lukáš Staněk


POZNÁMKA :
Úloha byla provedena v rámci školní práce v předmětu diplomová práce.


© 2004-2007 www.stanek-lukas.cz, Všechna práva vyhrazena. Chcete-li použít zde prezentované materiály napište mi mail.
Kontakty:
   

laky.stanek@email.cz
 
Úvodní stránka